Home » Nástěnka » Informace

Informace

  1. Zajistil jsem zakoupení elektrické sekačky na trávu v ceně 2400 Kč. za účelem úpravy trávní plochy kolem našeho domu. Přihlásili se nájemníci bytu p. Himlara, kteří přislíbili průběžně kosení trávy. Sekačku si převzali. Děkuji.
  2. Proběhlo jednání s majitelem firmy KOVÁŘ (panem Kovářem) ve věci uzavření smlouvy o rekonstrukci vnitřních sítí. Jednání se zúčastnil ing. Spusta, (pan Beď nemohl z pracovních důvodů- byl telefonicky průběžně informován). Protože firma Kovář má pracovní kapacitu vytíženou, započne rekonstrukci v lednu 2017. Byla odsouhlasena cenová nabídka a financování formou splátek z fondu oprav. V měsíci září bude připravena smlouva k podpisu, dále pan Svoboda ověří možnost rekonstrukce u dvou bytů, které jsou nestandardně rekonstruovány (zda je možné postupovat dle schváleného projektu). Práce započnou v bytech č. 4, 8, 12 16. Vlastníci budou předem seznámeni s rozsahem činnosti, délkou prací (cca 4 pracovní dny) a písemně potvrdí stavební firmě zpřístupnění bytu Další práce budou probíhat stejným způsobem. Plnění tohoto úkolu vyplývá z jednání shromáždění vlastníků ze dne 19.05.2016, které plynule navazuje na zápis ze shromáždění ze dne 25.11.2015.

    Při jednání s p. Kovářem nám bylo doporučeno provést tzv. Předpřípravu na rekonstrukci plynu (tato nebyla shromážděním navržena), která spočívá v tom, že do vymezeného „energo kanálu“ se umístí i plynová měděná trubka s uzávěrem, bez dalšího napojení na plynovod. Důvodem je skutečnost, že při pozdější rekonstrukci plynu by muselo dojít k demolici opláštění energo kanálu, bourání stropů a následné výstavbě nového opláštění. Tento návrh se jeví jako ekonomicky výhodný, jedná se o částku cca 50 tis. Kč. V cenové nabídce je tato položka již zahrnuta. Před podpisem bude smlouva vyvěšena na našich webových stránkách.

  3. Náš dům během posledních let prochází určitou rekonstrukcí. Začalo to výměnou střešní krytiny a drobnou opravou krovů, následovalo zateplení štítových stěn a provedením nové fasády, výměna plastových oken ve společných prostorách, izolace vnějšího pláště budovy proti zemní vlhkosti a pokračujeme dále rekonstrukcí vnitřních sítí. Celkově lze tuto činnost nazvat „revitalizace bytového fondu“. V praxi to znamená rekonstrukci a modernizaci. Například při rekonstrukci zvonků se nebudou měnit staré zvonkové tlačítka za nové, ale kromě toho zde přibude možnost otvírat domovní dveře dálkově z bytu, vstupovat do domu otevřením dveří na čip, a interkom-vědět, koho do domu vpouštím. Podobné je to u elektro rekonstrukce. Současná kapacita elektrické energie již nestačí na potřebu jednotlivých domácností. Především v moderní kuchyni jsou všechny spotřebiče na elektřinu. – varná konvice, kuchyňský robot, kávovar, mikrovlnka, mixéry, šlehače atd. Mladé domácnosti dávají přednost elektrickým indukčním sporákům oproti plynovým. V koupelně kromě automatické pračky přibude i sušička prádla. K tomu je nutné dimenzovat průřezy vodičů, jističů, skříní pro třífázové hodiny atd.
  4. Výběrové řízení a cenové nabídky jsou řešeny tak, aby osloveným firmám byl zaslán „slepý“ rozpočet podle projekční kanceláře, nebo podrobný rozsah prací Po zaslání cenových nabídek jsem tyto nechal zveřejnit na našich webových stránkách. Později zpracované cenové nabídky mohou být již stávajícími návrhy ovlivněny. Například u rekonstrukce „elektro“ se cenové nabídky oslovených firem lišily o pouhých cca 25 tis. Kč. U rekonstrukce „vnitřních sítí“ byla dodána pouze jedna cenová nabídka, další oslovené renomované firmy neprojevili zájem o tuto práci.
  5. vrcholným orgánem SVJ je „shromáždění vlastníků“, které řeší zásadní problematiku SVJ. Schválená (resp. Neschválená) rozhodnutí jsou proto závazná pro všechny vlastníky SVJ. Shromáždění vlastníků také volí ze svého středu statutární orgán, tj. Výbor, nebo předsedu. Proto velmi rád tuto činnost přenechám jinému vlastníkovi našeho domu.

18.07.2016

Chvaja

Comments are closed.