Home » Nástěnka » Informace pro vlastníky

Informace pro vlastníky

Jako každoročně, tak i v závěru letošního roku bude svoláno shromáždění SVJ. Předpokládám, že schůze proběhne koncem měsíce listopadu 2015. Včas bude vydána informace.

Na tomto shromáždění budou projednávány kromě jiného dva zásadní body:

 1. Volba nového výboru SVJ, nebo předsedy SVJ, protože v závěru roku mně končí platný mandát. V rámci nových platných stanov může být volba obou variant. Já osobně preferuji volbu předsedy. Rád bych, aby na správě domu se podílela řada z nás, vlastníků bytů, abychom mohli využít náš pracovní potenciál (stavaři, právníci, instalatéři atd atd…) neboť za různé služby, činnosti a pracovní výkony draze platíme. Využijme čas do konání shromáždění k tomu, abychom při neformálních setkáních měli připraveny kandidáty do vedení SVJ u kterých předpokládáme, že navrhovaný mandát přijmou.
 2. Zpracovat zásobník rekonstrukčních a investičních prací v našem domě, stanovení jejich priorit včetně nástinu finančního krytí těchto akcí. Například:
  1. výměna vnitřních instalací. Jedná se o výměnu hlavních řádů jednotlivých sítí, které spadají do „společných prostor SVJ“. Především provedení nových rozvodů studené vody zakončené cejchovaným vodoměrem v každém bytě, provedení rozvodů teplé vody napojené na dodavatele fa Distep, zakončené cejchovaným vodoměrem v každém bytě, provedení hlavního řádu odpadního potrubí zakončené v každém bytě čistícím prvkem. Tento rozsah bude financován částečně z vlastních zdrojů (naspořené finance z „fondu oprav“) a bankovním úvěrem. Napojení do těchto hlavních řádů v jednotlivých bytech (umyvadlo, sprcha, vana, kuchyň, WC) bude již v kompetenci každého jednotlivého vlastníka a bude časově upraveno (bude dán termín napojení jednotlivých bytů) . Na tuto rekonstrukci je již zpracována projektová dokumentace, která je k nahlédnutí u vlastníka bytu pana ing. SPUSTY, (4. patro), č. Tel. 721 683 240. Doporučuji se podrobně seznámit s touto dokumentací.
  2. výměna rozvodů plynového potrubí vyvedeného do každé bytové jednotky až do prostoru kuchyňské linky, přeložení nových plynových měřičů do prostoru suterénu dle nových technologických předpisů. Taktéž na tuto rekonstrukci je zpracována projektová dokumentace. Je uložena v archívu u ing. Spusty. Financování akce: naspoření cca 50 % z vlastních zdrojů a využití
  3. rekonstrukce elektrických rozvodů 230 V spočívající ve výměně bytových hlavních jističů v rozvodné skříni až po jističovou skříň zajišťující jednotlivé okruhy v bytě (nové plastové skříňky včetně dalších jistících prvků a demontáž stávajících plechových skříní). Při tom doporučuji provést rekonstrukci osvětlení schodiště a např. Místo schodišťových vypínačů využít senzorová čidla. Protože rekonstrukce bude probíhat ve společných prostorách schodiště, bude nutné závěrem vymalovat. K tomu zatím není zpracován projekt a ani cenová nabídka.
  4. kompletní rekonstrukce suterénu spočívající v opravě jednotlivých zděných příček sklepních kójí, zazdění nových „futer“ pro nové dveře do sklepních boxů. Výměna elektroinstalace. Oprava betonové podlahy. Zateplení stropů, aby přízemní byty nebyly zbytečně ochlazovány. V minulosti jsme nechali provést zaměření stavební části domu včetně projektu, z toho je zřejmé, že sklepní kóje jednotlivých bytů mají různé plošné výměry od 4 m2 až po 8 m2. Je rovněž nepříjemné, že hlavní chodbou suterénu prochází teplovodní potrubí do vedlejšího domu, do kterého se při chůzi „naráží“ hlavou. Projektová dokumentace ve formě návrhu a finanční rozsah cca 300 tis. Kč, v podstatě dle rozsahu prací.
  5. terénní úpravy zadního traktu domu. Navrhuji písemně požádat Magistrát města FM o zajištění výsadby okrasných keřů, jednoho či dvou stromů. Oblast odpadních kontejnerů odclonit výsadbou keřů a vybudovat zpevněnou plochu pro uložení těchto kontejnerů. V opačném traktu budovy pak zvážit i možnost parkování vozidel vlastníků a k tomu upravit příslušný prostor. Vše to je odvislé na zdlouhavém jednání s úředníky Magistrátu.
  6. výhledově se zamyslet nad spravedlivějším měřením vytápění jednotlivých bytů, využít nové poznatky z této problematiky a osadit byty novými měřidly tepla.

To je pouze pár námětů na zlepšení a zkvalitnění našeho bytového fondu SVJ. Očekávám vaše další náměty o problémech, které nás trápí a které je nutno řešit. Prosím o možnost písemného vyjádření, abych mohl podle toho zpracovat skutečný harmonogram prací a předložit jej na listopadovém shromáždění vlastníků SVJ. Je možno využít i naše webové stránky. Předpokládám, že zatím nebudeme navrhovat zvýšení finančních příspěvků do našeho „fondu oprav“.

Vše je tudíž odvislé od financí, které na takové opravy jsme schopni získat. Na našich účtech máme informativně nyní 550 tis. Kč ve fondu oprav. Dle předběžného jednání s bankou ČSOB bychom mohli získat úvěr až cca 1,5 mil. Kč se splatností 10 let a bez navýšení platby do „fondu oprav“.

Dne 1. října 2015

Miloslav Chvaja

Comments are closed.